Khiếu nại

1.    Người sử dụng có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi Hy Vọng 

 

2.    Nội dung khiếu nại của Người sử dụng cần có:

 

a.       Lý do khiếu nại;

 

b.      Thông tin Người sử dụng, bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có chữ ký của Người sử dụng;

 

3.    Hy Vọng sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

 

4.    Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 2, người có thẩm quyền đại diện Hy Vọng sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng và hướng dẫn Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại. Hy Vọng chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 2.


5. Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử và gửi đến địa chỉ: info@espc.vn

 

Thong ke

Lịch