Bảo vệ thông tin cá nhân

1. Hy Vọng là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng.

 

2. Hy Vọng cam kết rằng các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng được dùng cho mục đích:

 

a. Thực hiện việc ĐẶT CHỖ, THANH TOÁN và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ;

 

b. Cung cấp các dịch vụ điện tử;

 

c. Đảm bảo liên lạc giữa Người sử dụng và Hy Vọng

 

3. Người sử dụng có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử l‎ý các dữ liệu này.

 

4. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

 

5. Hy Vọng cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và Hy Vọng sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

 

6. Hy Vọng khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà Người sử dụng cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

 

7. Người sử dụng có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu, kèm theo những chi tiết cần thay đổi đến địa chỉ thư điện tử sau: info@espc.vn

 

Thong ke

Lịch